Условия

                                           

                      ОБЩИ УСЛОВИЯ на онлайн магазин „vmv.bg

 

Предмет

Чл.1.(1). Настоящите общи условия уреждат отношенията между „ВМВ“ ЕООД, с ЕИК 121122115, с адрес на управление гр. София, район Възраждане, бул. „Христо Ботев“ № 48, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК и клиентите използващи уебсайт https://vmv.bg, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на платформата за електронна търговия vmv.bg, наричана по-долу ПЛАТФОРМАТА, за да се поръчва стоки, които да  бъдат доставени на посочен адрес.

(2). Всеки Ползвател преди да се регистрира в Платформата трябва да се запознае с настоящите общи условия и да ги приеме, като с въвеждането на своите лични данни в полетата на формата за регистрация и с кликване на бутона “Регистрация” и завършване на регистрацията декларира своето безусловно съгласие да бъде обвързан с тях и се задължава да ги спазва.

(3). Всеки Ползвател може да избере да ползва Платформата като гост, без да се регистрира в нея, но се задължава преди всяко едно нейно ползване да отбелязва, че се е запознал с настоящите общите условия за използването, с което да декларира своето безусловно съгласие да бъде обвързан с тях и се задължава да ги спазва.

(4). С изпращането на поръчка за покупка и доставка на стоки Ползвателя изразява съгласие, че информацията, която Доставчикът изпраща по имейл включително, но не само за статуса на поръчките, за доставка на поръчките и всяка друга информация, която е свързана с поръчки и дейността на платформата, няма да се счита за непоискано търговско съобщение, съгласно чл.6 от Закона за електронната търговия. Ако Ползвателят не желае да получава съобщения от Доставчика, е необходимо изрично да заяви желанието си за това като изпрати имейл на [email protected]

 

Информация

Чл. 2. (1) Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите относно Доставчика:

 • Адрес за упражняване на дейността е гр. София, ул.”Никола Габровски” №20, супермаркет „VMV”
 • адрес за за кореспонденция и отправяне на жалби от Ползватели е гр. София, ул„Никола Габровски“ №20, супермаркет „VMV”

(2) Надзорни органи:

 1. Комисия за защита на личните данни
  Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
  тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40
  е-mail: [email protected], [email protected]
  Уебсайт: www.cpdp.bg
 2. Комисия за защита на потребителите
  Адрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков“ №4А, ет. 3, 4 и 6,
  тел.: 02 / 980 25 24
  факс: 02 / 988 42 18
  гореща линия: 0700 111 22
  Уебсайт: www.kzp.bg

 

Платформата

Чл.3 Платформата се използва за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет https://www.vmv.bg/, чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки, включително за следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил или ползване на Платформата без регистрация за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 3. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез платформата с електронни средства за разплащане.
 4. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в платформата;
 5. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в платформата чрез интерфейса на страницата на bg достъпна в интернет;

 

Услугата

Чл. 4. (1).  Доставчикът извършва предлагане и продажба на стоки, приемане на заявки за покупка на стоки от Ползвателите, посредством платформата като организира тяхното доставянето до адрес посочен от Ползвателите, като стоките са такива, каквито са обявени, съгласно условията и параметрите, посочени в Платформата.

(2). Покупката на стоки е по желание на Ползвателя и е свързана със задължение от негова страна за плащане и приемане на стокитe, като преди да бъде изпратена заявката Ползвателят ще получи цялата информация за крайната цена, която трябва да заплати.

(3). Доставчикът полага максимални усилия, за да покаже възможно най-точно цветовете и изображенията на стоките от каталога на платформата, но не гарантира, че тези изображения са напълно идентични с цветовете и вида на стоките. Снимките имат за цел да дадат най-обща представа за външния вид и основните характеристики на стоките. Допълнителна информация за стоките е дадена в описанието и спецификацията за всяка от тях. Всички описания на стоки или цени подлежат на промяна по всяко време, без предизвестие, по преценка на Доставчика, както е възможно да няма описание за отделни стоки.

(4). Доставчикът си запазва правото да прекрати продажбата на всяка стока, по всяко време, по своя преценка и за всеки отделен случай, както и да ограничи количествата на всички стоки, които предлага.

(5) Всяка стока, която е с промоционална цена е обозначена със специален знак, като е посочена и продължителността на промоцията.

(6). Качеството на стоките е според информацията на производителя и в съответствие със законовите изисквания за съответствие на продуктите.

 

Заявката

Чл. 5. (1) Изпращайки заявка за доставка на избрани стоки Ползвателят сключва с Доставчика в платформата договор за покупко-продажба и доставка до адрес посочен от Ползвателя.

(2) Ползвателят избира една или повече от предлаганите от платформата стоки и ги добавя към списък със стоки за покупка, след което предоставя данни за извършване на доставката и извършва избор на способ и момент за плащане на цената.

(3) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът в платформата се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от изпращане на заявката за доставка на стоки в платформата.

(4) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки, съгласно условията, определени в платформата и настоящите общи условия, като възнаграждението се формира от сбора от цените на поръчаните стоки цената на доставката и цената на други услуги и е посочено на платформата, преди да бъде изпратена заявка.

(5) Начина на плащане, доставка и изпълнението на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством платформата, като възможните начини на плащане са в брой, при доставка с наложен платеж или чрез кредитна или дебитна карта, преди завършване на заявката през платформата или при доставката, чрез мобилен постерминал.

(6)  Когато Ползвателя иска да заплати с кредитна или дебитна карта при доставката, чрез мобилен постерминал, той следва предварително да отбележи изрично това свое желание в заявката, за да може представителя на Доставчика да осигури мобилен постерминал, като в случай, че не е налице подобно отбелязване Ползвателя се задължава да заплати поръчката в брой.

(7) Ползвателят се съгласява и задължава, че при плащане чрез кредитната или дебитната карта, която предоставя за плащане ще има съответната налична сума за изпълняване на поръчката, а при избор за плащане при доставка с наложен платеж, се съгласява и задължава да плати общата стойност на заявката на представител на Доставчика, в брой.

(8)  При избор за плащане с кредитна или дебитна карта, връщането на пари ще става автоматично, а когато сумата е по голяма от първоначално заплатената, клиента може да доплати при получаване на доставката в брой или чрез мобилен постерминал.

(9) Поръчки, при които се използва код за отстъпка ще бъдат изпълнявани, само ако се използва в съответствие с начина на плащане и другите условия, посочени за отстъпката, като същата няма да бъде приложена, ако Клиентът не изпълни предвидените условия. Ползвателят е отговорен за некоректното или неправилно използване на кода за отстъпка.

(10) В случай на заявка за доставка на стоки, които съдържат алкохол  или тютюневи изделия и или спиртни напитки, Ползвателят, чрез изпращане на заявката декларира, че е навършил 18 години.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

 

 Използване на Платформата

Чл. 7. (1) За да използва платформата за покупка и получаване на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп или да ползва платформата като гост и в двата случая с изпращането на заявката Ползвателят декларира, че е приел настоящите общи условия и ще спазва техните условия.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика в платформата, съобразно посочената в него процедура.

(3) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава и гарантира, че предоставя верни, пълни и актуални данни и се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.

Чл. 8. (1) След успешна регистрация в Платформата или ползването й като гост Ползвателя получава правото да изпраща заявки за покупка на стоки от каталога на Платформата, като с изпращане на заявката Ползвателя дава съгласието си за нейната обработка, събиране, опаковане и  организиране на доставката

(2) Доставката на стоки, закупени през Платформата са предназначени само за крайни клиенти и не са предназначени за препродажба, като Потребителят поема отговорността за всички възможни последствия, ако нарушение това условие.

(3) Някои стоки могат да бъдат забранени или неподходящи за определени възрастови групи. При поръчка на стоки, за продажбата на които има възрастови или други ограничения, Потребителят чрез изпращане на заявката декларира, че е пълнолетен и дееспособен да сключва договори към момента на изпращане на заявката.

(4) Изпълнението на всяка заявка подлежи на одобрение от Доставчика, ако поръчаните стоки за доставка са налични, Доставчикът ще изпраща известие (имейл, телефонно обаждане, кратко съобщение или друго), потвърждаващо, получаването на поръчката, което съдържа детайли за доставката, включително часовия интервал, време за доставка, потвърждение на цената на поръчката. Това известие ще бъде изпратено автоматично само за да потвърди детайлите на поръчката, а Ползвателят трябва незабавно да уведоми, ако има непълни или неверни данни.

(5) Ако определена заявка или част от нея не може да бъде изпълнена, Доставчикът ще уведоми  Ползвателя своевременно за това.

(6) Доставчикът има право по свое усмотрение да откаже изпълнението на поръчка на Ползвател, за което Доставчикът уведомява в подходящ срок Ползвателя, без да е задължен да посочва причина за отказа.

(7) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните заявки за доставка на стоки до различни Ползватели.

 

Доставка на стоките

Чл. 9. (1) Ползвателят има право да се откаже от получена доставка на стоки от Доставчика в рамките на 1 час от момента на извършване на доставката до Ползвателя, като в този случай заплаща 20 лева на Доставчика за организационни разходи. Независимо от това, Ползвателят е задължен да съхранява получените стоки съобразно изисквания за съхранение, посочени на опаковката им до момента на връчването им на посочено от Доставчика лице.

(2) Ползвателят се съгласява, че по отношение на пресните храни, храни от топъл щанд (сготвени храни) зеленчуци и плодове, които се продават в насипно състояние е възможно в доставеното количество да има разлика в обема до 10% в сравнение с поръчаното от Ползвателя. Същото се прилага и по отношение на стоките във вакуумирана опаковка, при които няма точен грамаж. Ползвателят ще бъде таксуван за точния грамаж, който е получил при доставката.

(3) Ползвателят се съгласява, че по отношение на прясна риба, която се продава в насипно състояние е възможно в доставеното количество да се различава с повече от 10% в сравнение с поръчаното от Ползвателя, за да се запази целостта на продаваната риба.

(4) Ползвателят може да плати цената за една или повече направени заявки за доставка на стоки при извършване на поръчката или със заплащане на услугата наложен платеж при тяхната доставка.

(5) Сроковете за доставка, часовия интервал, посочени в заявката, са ориентировачни и подлежат на промяна, като в случай на забавяне на доставката, възнаграждението не подлежи на отмяна, тъй като забавянето може да се дължи на различни причини, които са извън контрола на Доставчика.

(6) Заявката ще бъде доставена на адреса, посочен  от Ползвателя, който се задължава да осигури достъп до посочения адрес за доставка на заявените стоки и да получи стоките в избрания от него часови интервал, за да се осигури безопасната и успешна доставка. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да било вреди, разходи и разноски, както и за произшествия, в резултат на неосигурен подходящ и адекватен достъп до посочения адрес за доставката.

(7) Ако Ползвателят не присъства на посочения адрес за доставка в избрания от него часови интервал, Доставчикът извършва доставката в друг, удобен за Ползвателя час, като Ползвателят трябва да заплати допълнително 4.80 лв. за доставката и Доставчикът няма да гарантира за отлично качество на пресните продукти.

(8) При отказване на поръчка от Ползвателя, която е платена чрез онлайн метод на плащане, се прилагат процедурите:

 1. Ако поръчката е отказана преди да е започнато изпълнението на поръчката, цялата сума на поръчката ще бъде възстановена от Доставчика.
 2. Ако поръчката е отказана от Ползвателя след започване на изпълнението й, ще бъдат удържани 20 лв. от сумата на поръчката за покриване на разходи и пропуснати ползи на Доставчика и останалата сума ще бъде възстановена.

Чл. 10.  В случай, че една или повече от доставените стоки не отговаря на заявката Ползвателят трябва да уведоми за това незабавно Доставчика в платформата..

 

Стоки, които не са потребими

Чл.11.(1) По отношение на стоки, които не са потребими и попадат в приложното поле на Закона за защита на потребителите в частта договори от разстояние, Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 1. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 2. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 3. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 4. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;

(3) Когато Ползвателят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Ползвателя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако Ползвателят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство.

(4) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване по ал. 3, освен във случаите, когато Ползвателят организира сам и за своя сметка връщането на стоките.

(5) Ползвателят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

 

Защита на личните данни

Чл. 12. (1) Доставчикът в платформата предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни и Общ регламент за защита на личните данни 2016/679.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът в платформата ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(3) Доставчикът в платформата има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

(4) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Ползвателя при използването на електронния магазин на Доставчика в платформата.

(5) Доставчикът обработва лични данни на своите клиенти в съответствие с Политиката за поверителност, която е неразделна част от Общите условия.

Чл. 13. (1) Във всеки момент, Доставчикът в платформата има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът на платформата има право да приложи обявената “Процедура за изгубени или забравени имена и пароли”

 

Изменение на общите условия

Чл. 14. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата, за което последният се задължава да поддържа непрекъснат достъп до действащите общи условия чрез линк на платформата, а Ползватели се съгласяват, че са запознати с тях с отбелязване в платформата при всяко изпращане на заявка.

(2) Доставчикът в платформата и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след публикуването им на сайта в платформата

Чл. 15. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес www.vmv.bg заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

Отговорност

Чл. 16. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с неизпълнение на някое от задълженията по заявка, неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 17. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи, водещи до невъзможност да се ползва платформата.

Чл. 18. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица, за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на платформата.

(2) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата.

Чл. 19. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност, в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

Чл. 20. (1) Доставчикът се старае да гарантира наличната информация, съдържаща се и описана в Платформата да бъде актуална, без грешки или пропуски, които биха могли да възникнат и не може да гарантира, че с използването на услугите, те ще бъде без грешки и че платформата не съдържа вируси или бъгове, които да забавят пълната функционалност, точност и надеждност.

(2) С приемането на настоящите Условия за ползване и пазаруване от платформата, Ползвателя се съгласява да освободите от отговорност Доставчика, която възниква в резултат на използването на информацията от трети страни, или използването на сайтовете на трети страни или отговорност, произтичаща от консумацията на продукти и храни.

(3) Ако платформата е отговорна за някаква загуба или вреда, претърпяна от Ползвателя, отговорност на Доставчика ще бъде ограничена до стойността на поръчката и свързаните с нея стоки и услуги. Доставчика не носи отговорност за загуби, щети, разходи, понесени от Ползвателя, в резултат от използването на услуги и платформата.

(4) Доставчикът не носи отговорност за всяко забавяне, повреда, грешки, пропуски, или за загуба на предадените данни, вируси и други форми на злоумишлени деиствия и зловреден софтуер, причинени на Ползвателя или негови компютърни системи, чрез нашите услуги.

(5) Доставчикът не носи отговорност за неизпълнени или забавени поръчки, когато това е резултат от непредовратими събития и непреодолима сила или други причини, които не могат да бъдат предвидени или контролирани, нито предотвратени с предпазливост, старание и грижа.

(6) Доставчикът предприема всички подходящи мерки за предотвратяване на онлайн измами и за гарантиране поверителността и сигурността на личните данни на Ползвателите и не можем да бъдем отговорен за изключителни или малко вероятни случаи на нарушение на сигурността на нашите компютърни сървъри или сървъри на трети страни.

Чл. 21. В случай, че Доставчикът има основателна причина да вярваме, че съществува злоупотреба с кодове за отстъпка или предполагаеми случаи на измама или некоректност,  доставчикът може да блокира Ползвателя и си запазва правото да откаже да доставя бъдещи заявки.

 

Други условия

Чл. 22. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Платформата съдържа авторски материали и текстове, фогографски и други изображения, графики, лога на търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост на Доставчика или са лицензирани от неговите праводатели и са защитени от българските или други приложими международни актове за авторски и други права върху интелектуална собственост.

(3) Възпроизвеждането на услугите, на уебсайта и/или който и да е техен елемент, обект на интелектуална собственост, може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на Доставчика. Използването на услугите и на уебсайтa не предоставя на Ползвателите каквито и да е права върху обектите на интелектуална собственост в цялост, нито върху която и да е част от тях.

Чл. 23. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 24. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 25. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на vmv.bg

Ние използваме „бисквитки“ и други подобни инструменти, за показване съдържанието на сайта и подобряване на потребителското изживяване. Повече информация за „бисквитките“ и опциите за управлението им може да намерите в раздела Политика за използване на бисквитки